>STF0013 65 Equine lysozyme
KVFSKCELAHKLKAQEMDGFGGYSLANWVCMAEYESNFNTRAFNGKNANGSSDYGLFQLNNKWWCKDNKRSSSNACNIMCSKLLDENIDDDISCAKRVVRDPKGMSAWKAWVKHCKDKDLSEYLASCNL

>STF0013 66 Equine lysozyme
KVFSKCELAHKLKAQEMDGFGGYSLANWVCMAEYESNFNTRAFNGKNANGSSDYGLFQLNNKWWCKDNKRSSSNACNIMCSKLLDENIDDDISCAKRVVRDPKGMSAWKAWVKHCKDKDLSEYLASCNL

>STF0013 67 Equine lysozyme
KVFSKCELAHKLKAQEMDGFGGYSLANWVCMAEYESNFNTRAFNGKNANGSSDYGLFQLNNKWWCKDNKRSSSNACNIMCSKLLDENIDDDISCAKRVVRDPKGMSAWKAWVKHCKDKDLSEYLASCNL

>STF0013 68 Equine lysozyme
KVFSKCELAHKLKAQEMDGFGGYSLANWVCMAEYESNFNTRAFNGKNANGSSDYGLFQLNNKWWCKDNKRSSSNACNIMCSKLLDENIDDDISCAKRVVRDPKGMSAWKAWVKHCKDKDLSEYLASCNL

>STF0013 69 Equine lysozyme
KVFSKCELAHKLKAQEMDGFGGYSLANWVCMAEYESNFNTRAFNGKNANGSSDYGLFQLNNKWWCKDNKRSSSNACNIMCSKLLDENIDDDISCAKRVVRDPKGMSAWKAWVKHCKDKDLSEYLASCNL