>STF0012 61 French bean apoplastocyanin
LEVLLGSGDGSLVFVPSEFSVPSGEKIVFKNNAGFPHNVVFDEDEIPAGVDAVKISMPEEELLNAPGETYVVTLDTKGTYSFYCSPHQGAGMVGKVTVN

>STF0012 62 French bean apoplastocyanin
LEVLLGSGDGSLVFVPSEFSVPSGEKIVFKNNAGFPHNVVFDEDEIPAGVDAVKISMPEEELLNAPGETYVVTLDTKGTYSFYCSPHQGAGMVGKVTVN

>STF0012 63 French bean apoplastocyanin
LEVLLGSGDGSLVFVPSEFSVPSGEKIVFKNNAGFPHNVVFDEDEIPAGVDAVKISMPEEELLNAPGETYVVTLDTKGTYSFYCSPHQGAGMVGKVTVN

>STF0012 64 French bean apoplastocyanin
LEVLLGSGDGSLVFVPSEFSVPSGEKIVFKNNAGFPHNVVFDEDEIPAGVDAVKISMPEEELLNAPGETYVVTLDTKGTYSFYCSPHQGAGMVGKVTVN