>STF0010 53 Dictyostelium discoideum hisactophilin-1
MGNRAFKSHHGHFLSAEGEAVKTHHGHHDHHTHFHVENHGGKVALKTHCGKYLSIGDHKQVYLSHHLHGDHSLFHLEHHGGKVSIKGHHHHYISADHHGHVSTKEHHDHDTTFEEIII

>STF0010 54 Dictyostelium discoideum hisactophilin-1
MGNRAFKSHHGHFLSAEGEAVKTHHGHHDHHTHFHVENHGGKVALKTHCGKYLSIGDHKQVYLSHHLHGDHSLFHLEHHGGKVSIKGHHHHYISADHHGHVSTKEHHDHDTTFEEIII

>STF0010 55 Dictyostelium discoideum hisactophilin-1
MGNRAFKSHHGHFLSAEGEAVKTHHGHHDHHTHFHVENHGGKVALKTHCGKYLSIGDHKQVYLSHHLHGDHSLFHLEHHGGKVSIKGHHHHYISADHHGHVSTKEHHDHDTTFEEIII

>STF0010 56 Dictyostelium discoideum hisactophilin-1
MGNRAFKSHHGHFLSAEGEAVKTHHGHHDHHTHFHVENHGGKVALKTHCGKYLSIGDHKQVYLSHHLHGDHSLFHLEHHGGKVSIKGHHHHYISADHHGHVSTKEHHDHDTTFEEIII