>STF0001 1 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI

>STF0001 2 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI

>STF0001 3 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI

>STF0001 4 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI

>STF0001 5 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI

>STF0001 6 Bovine acyl-coenzyme A binding protein (ACBP)
SQAEFDKAAEEVKHLKTKPADEEMLFIYSHYKQATVGDINTERPGMLDFKGKAKWDAWNELKGTSKEDAMKAYIDKVEELKKKYGI